Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom krajskej organizácie a je tvorené zo zástupcov všetkých členov krajskej organizácie. Každý člen má vo valnom zhromaždení jedného zástupcu. Valné zhromaždenie zvoláva najmenej dvakrát do roka predseda krajskej organizácie.

 

Každý člen má jeden hlas s výnimkou Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý ma dva hlasy Na prijatie rozhodnutia/uznesenia valného zhromaždenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.

 

Rokovanie valného zhromaždenia riadi predseda krajskej organizácie.

Kompetencie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach krajskej organizácie, a to:

 • schvaľuje stanovy, rokovací poriadok, ich zmeny a dodatky,
 • rozhoduje o prijatí člena do krajskej organizácie a o vylúčení člena z krajskej organizácie,
 • na návrh predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja volí a odvoláva predsedu krajskej organizácie,
 • na návrh predsedu krajskej organizácie volí a odvoláva výkonného riaditeľa krajskej organizácie,
 • schvaľuje rozpočet krajskej organizácie,
 • schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a činnosti krajskej organizácie,
 • rozhoduje o rozpustení alebo o zrušení krajskej organizácie, vymenúva likvidátora, rozhoduje o jeho odmene, schvaľuje likvidačnú účtovnú závierku a konečnú správu o priebehu likvidácie a rozhoduje o rozdelení likvidačného zostatku,
 • určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov, ak stanovy neurčujú inak,
 • rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov krajskej organizácie vrátane pôžičiek a úverov,
 • schvaľuje ročný plán aktivít a koncepciu rozvoja cestovného ruchu pre územie krajskej organizácie,
 • schvaľuje odmeňovací poriadok zamestnancov krajskej organizácie,
 • vykonáva ďalšie činnosti v prípadoch uvedených v týchto stanovách.

Predseda krajskej organizácie

Predseda krajskej organizácie je štatutárnym orgánom krajskej organizácie, ktorý zvoláva, pripravuje a riadi schôdze valného zhromaždenia a koná v mene krajskej organizácie vo všetkých veciach a zastupuje jej záujmy. Predseda krajskej organizácie je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu a je viazaný rozhodnutiami valného zhromaždenia.

 

Predsedu krajskej organizácie volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Funkčné obdobie predsedu krajskej organizácie je 5 rokov odo dňa jeho zvolenia do funkcie.

 

Predseda krajskej organizácie rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré podľa stanov alebo rozhodnutia valného zhromaždenia neboli zverené inému orgánu krajskej organizácie.

Mgr. Ing. Daniela Volenská PhD.

Predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus

Kompetencie predsedu

Predseda krajskej organizácie najmä:

 • vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok krajskej organizácie a ďalšie smernice internej povahy,
 • vydáva poriadok odmeňovania zamestnancov krajskej organizácie po jeho predchádzajúcom schválení valným zhromaždením krajskej organizácie,
 • vedie zoznam členov krajskej organizácie a vykonáva v ňom zápisy/výmazy členov, na základe písomného oznámenia člena o vystúpení z krajskej organizácie, na základe zániku člena alebo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení,
 • zostavuje a zodpovedá za realizáciu ročného plánu aktivít krajskej organizácie a zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja cestovného ruchu pre územie krajskej organizácie, ktoré predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu,
 • zabezpečuje a zodpovedá za vypracovanie návrhu rozpočtu krajskej organizácie a výročnej správy a predkladá ich na schválenie valnému zhromaždeniu,
 • zabezpečuje vypracovanie a zasiela žiadosť o dotáciu vrátane všetkých zákonných príloh a projektu zameraného na realizáciu hlavných aktivít krajskej organizácie v príslušnom rozpočtovom roku príslušnému ministerstvu,
 • poskytuje informácie členom krajskej organizácie.

Výkonný riaditeľ krajskej organizácie

Výkonného riaditeľa krajskej organizácie volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predsedu krajskej organizácie. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa krajskej organizácie je 5 rokov odo dňa jeho zvolenia do funkcie.

Výkonný riaditeľ zodpovedá za výkon svojej činnosti predsedovi krajskej organizácie

Ing Zuzana Jóbová, PhD.

Výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus

Kompetencie výkonného riaditeľa

Výkonný riaditeľ koná v mene krajskej organizácie v týchto veciach:

 • realizuje ročný plán činnosti krajskej organizácie v súlade so schváleným rozpočtom krajskej organizácie,
 • usmerňuje, riadi a kontroluje odborné činnosti vykonávané útvarmi, pracovnými komisiami a pracovnými skupinami výkonnej zložky krajskej organizácie v súlade s týmito stanovami, pokynmi predsedu krajskej organizácie a rozhodnutiami valného zhromaždenia, dohliada na plnenie úloh a zodpovedá za činnosť týchto útvarov, komisií a skupín,
 • priamo riadi vedúcich odborných útvarov, pracovných komisií a pracovných skupín krajskej organizácie,
 • zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva organizácie podľa osobitného predpisu,
 • predkladá na schválenie predsedovi krajskej organizácie pracovné náplne zamestnancov odborných útvarov, pracovných komisií a pracovných skupín krajskej organizácie,
 • zodpovedá za účtovnú uzávierku krajskej organizácie,
 • zostavuje výročnú správu krajskej organizácie,
 • zodpovedá za prípravu návrhu projektu zameraného na realizáciu aktivít spojených s hlavným predmetom činnosti krajskej organizácie pre účely podania žiadosti o dotáciu predkladanej ministerstvu,
 • vykonáva ďalšie činnosti v prípadoch uvedených v týchto stanovách.

Banskobystrický kraj Turizmus

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.
Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

kocr@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.