Predmet činnosti krajskej organizácie

Hlavným účelom krajskej organizácie je podpora cestovného ruchu na území svojich členov. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území svojich členov a chráni záujmy svojich členov.

Predmetom činnosti krajskej organizácie je:

 • podpora činnosti svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území Banskobystrického samosprávneho kraja
 • tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
 • presadzovanie spoločných záujmov svojich členov
 • spolupráca s orgánmi Banskobystrického samosprávneho kraja
 • podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
 • organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov
 • poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom
 • presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva
 • spolupráca pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Banskobystrického samosprávneho kraja
 • v spolupráci s orgánmi Banskobystrického samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie
 • vypracúvanie a schvaľovanie rozpočtu krajskej organizácie
 • iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra
 • zostavovanie správy o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok
 • zriaďovanie alebo zakladanie turisticko-informačných kancelárií, vedenie evidencie turisticko-informačných kancelárií za územie Banskobystrického samosprávneho kraja
 • podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
 • predkladanie ministerstvu každoročne do 15.marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok
 • spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi vyššieho územného celku a s organizáciami pôsobiacimi na území banskobystrického kraja v otázkach rozvoja cestovného ruchu
Krajská organizácia môže založiť a prevádzkovať iné právnické osoby na realizáciu aktivít súvisiacich s naplnením hlavného účelu krajskej organizácie.

Banskobystrický kraj Turizmus

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.
Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

kocr@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.