Doposiaľ skryté klenoty regiónu Gemer-Malohont – stredoveké nástenné maľby v gotických kostoloch, môžu zviditeľniť región aj za hranicami Slovenska. Minulý týždeň bol podaný projekt, ktorého cieľom je získanie značky European Heritage Label. Táto značka je na základe prísneho hodnotenia udelená lokalitám alebo objektom, ktoré zohrali významnú úlohu pri budovaní a vývoji Európy, a ktoré odzrkadľujú európske hodnoty.

Gemer bol v čase najväčšieho rozmachu bohatým baníckym a hutníckym regiónom, s intenzívnymi obchodnými stykmi so zvyškom Európy. Dôsledkom bol „import a export“ nielen materiálu, poznatkov a skúseností, ale aj kultúry a umenia.

Tento rozvoj sa v regióne odzrkadľuje v nástenných maľbách. Fresková výzdoba talianskej školy je, čo sa týka rozsahu aj kvality, jedinečná v európskom aj celosvetovom merítku. Použitá bola aj technika pravej fresky, kedy sa na vlhkú omietku nanášajú farby. Zaujímavosťou je, že farby, používané pri tvorbe týchto stredovekých malieb, sú vedľajším produktom z baníckej a hutníckej činnosti.

Rozhodnutie usilovať sa o značku Európske dedičstvo pre nástenné maľby v dvanástich kostoloch na Gemeri a Malohonte je dôsledkom súhry viacerých okolností a najmä nadšenia a entuziazmu iniciátorov. V prvom rade je to združenie Gotická cesta, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Krajská organizácia cestovného ruchu /KOCR/ Banskobystrický kraj Turizmus, oblastná organizácia cestovného ruchu /OOCR/ Gemer a ďalší. Ich zámer bol oficiálne predstavený verejnosti v auguste 2020, kedy Banskobystrický a Košický samosprávny kraj, združenie Gotická cesta, OOCR Gemer a predstavitelia Evanjelickej cirkvi Augsburgského vyznania Rimavské Brezovo podpísali v Rožňave memorandum o spolupráci. Deklarovali tým zaangažovanosť a záštitu nad projektom nominácie stredovekých nástenných malieb na Gemeri a Malohonte na značku Európske dedičstvo. Podaním prihlášky bolo zavŕšené ročné úsilie všetkých partnerov.

Značka Európske dedičstvo sa udeľuje objektom alebo lokalitám, ktoré sú míľnikom v procese tvorby súčasnej Európy. Sú symbolom prelínania civilizácií a reprezentujú európske ideály, hodnoty, históriu a integráciu. Nominované projekty podliehajú prísnemu hodnoteniu, okrem vyššie spomenutého kritéria musia predstaviť víziu udržateľnosti, príspevku k rozvoju regiónu, formu zachovania tohto dedičstva a samozrejme šírenia medzi verejnosť.

O značku sa v rámci spoločnej nominácie uchádza 12 kostolov, sú to kostol v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach a Plešivci. Všetky z nich ukrývajú najvzácnejšie fresky talianskej školy a niektoré sú staré viac ako 700 rokov.

Ak bude nominácia úspešná, pre región ako aj Banskobystrický a Košický samosprávny kraj je to veľká šanca. „V prípade úspešnej nominácie môže projekt Gotická cesta na Gemeri a Malohonte najbližšie štyri roky naozaj ožiť a vytvoriť tak jedinečnú príležitosť pre rozvoj regiónu, ktorý potrebuje práve takéto impulzy.“ skonštatoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka doplnil: „Naštartovaná spolupráca, vytvorené partnerstvá a projektové nápady môžu byť realizované aj mimo projektu nominácie. Sme odhodlaní zámery projektu rozvíjať ďalej a pomôcť tak tomuto výnimočnému regiónu, ktorý leží na hraniciach dvoch samosprávnych krajov.“

Predseda Združenia Gotická cesta, ktoré sa od roku 2008 snaží zachovávať, ochraňovať a popularizovať výnimočné kultúrne dedičstvo zhmotnené v gotických kostoloch, Miroslav Boldiš, skonštatoval: „Veľmi nás teší, že dlhoročná práca Gotickej cesty a vytrvalé snaženie cirkevných zborov a farností mohli byť základným stavebným kameňom tejto iniciatívy.“

Na rozdiel od značky UNESCO je značka Európske dedičstvo zameraná skôr na prezentáciu európskych hodnôt, vzdelávanie, prístupnosť, kultúrne aktivity či digitalizáciu. „Projekt je založený na environmentálnej a sociálnej udržateľnosti s dôrazom na digitálnu prezentáciu. S krehkou podstatou dedičstva narába citlivo, nevnáša do prostredia tradičné infotabule a nevytvára podmienky pre masový turizmus. Projekt vo veľkej miere zapája miestnych, zlepšuje sprievodcovské služby a viacjazyčnosť,“ približuje Lívia Gažová, manažérka projektu za Rozvojovú agentúru Banskobystrického samosprávneho kraja.

Do prípravy nominačného projektu sa už teraz zapojilo množstvo subjektov. Okrem oboch krajov, združenia Gotická cesta, zástupcov evanjelickej a.v., katolíckej a reformovanej cirkvi, oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu. „Už teraz vieme, že budeme na tomto unikátnom a zároveň atraktívnom turistickom produkte spolupracovať s univerzitami, múzeami či osvetovými strediskami. Cenným partnerom je aj Slovenská národná galéria či organizácie tretieho sektora pôsobiace v kreatívnom priemysle. Súčasťou projektu sú aj spoločné aktivity so zahraničnými inštitúciami z Maďarska, Česka, Poľska či Rakúska,“ doplnila Lívia Gažová.

Nominačný proces na Slovensku koordinuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ten odporučil projekt na predloženie do druhého kola hodnotenia, ktoré prebieha na pôde Európskej komisie, zastrešujúcej túto prestížnu značku. Výsledok rozhodnutia prísneho hodnotiaceho panelu bude známy koncom roka 2021.