Ako vyzeral hrad Revište v 17. storočí? To môžete zistiť už dnes vďaka digitálnej 3D rekonštrukcii hradu, ktorého model je dostupný na online platforme a „dotyk“ s hradom umožní aj mobilná aplikácia. Pri realizácii projektu spojili svoje schopnosti historici, umelci, tri vysokoškolské inštitúcie z Čiech, Poľska a Slovenska, ako aj špičkoví experti v oblasti inovatívnych technológií. Výsledkom je hodnoverná podoba hradu založená na informáciách získaných počas dlhoročného výskumu hradu. Projekt bol financovaný z grantu Vyšehradského fondu.

Žiadosť o projekt „Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva“ podala Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja na Vyšehradský fond ešte v roku 2020. „Chceli sme v projekte Pohronská hradná cesta, ktorá je jedným z top turistických produktov v Banskobystrickom kraji, prísť s niečím novým, inovatívnym“ uviedla Zuzana Jóbová, koordinátorka projektu. Ako doplnila: „doslovne sme chceli medzi stáročné hradné múry priniesť niečo súčasné, inovatívne, moderné“.

Hrad Revište je jednou zo 16 lokalít Pohronskej hradnej cesty. Tú, ako atraktívny turistický produkt, rozvíjajú viacerí partneri na území Banskobystrického kraja. Každoročne prídu s jednou alebo viacerými novinkami, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o histórii a súčasne ponúknuť návštevníkom nový zaujímavý zážitok. Tento cieľ sleduje aj projekt podporený Vyšehradským fondom.

Ratibor Mazúr, predseda Združenia za záchranu hradu Revište uviedol, že celé združenie sa veľmi teší z toho, že voľba padla práve na hrad Revište. „O tento hrad sa staráme od roku 2011. Od toho istého roku tu prebieha archeologický výskum, posledné roky hrad stabilizujeme a pomaly obnovujeme časti, ktoré sa dajú obnoviť. Takto sme za posledné roky dobudovali a sprístupnili severnú vežu, delovú baštu, momentálne pracujeme na južnom paláci. Som naozaj veľmi rád, že za pomoci odborníkov z radov historikov a špecialistov na inovatívne technológie sa nám podarilo vytvoriť krásny model, ktorý zobrazuje hrad v časoch jeho najväčšej slávy“ doplnil Ratibor Mazúr.

Na tvorbe modelu sa podieľali špecialisti, ktorí majú skúsenosti s digitalizáciou a digitálnou rekonštrukciou historických objektov nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Do procesu tvorby modelu poznatky vložili aj zástupcovia akademických inštitúcií, konkrétne z Akadémie umení v Banskej Bystrici, ďalej zástupcovia Vysokej školy informačných technológií v Katowiciach a Vysoké učení technické v Brne, Fakulta výtvarných umení. Partnerom v projekte boli aj zástupcovia Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Realizáciu projektu koordinovala Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, ktorá sa spolu s Rozvojovou agentúrou BBSK dlhodobo venuje rozvoju turistického produktu Pohronská hradná cesta.

Do tvorby digitálneho 3D modelu vstupuje veľké množstvo informácií. Poznatky sú zároveň aj rozhodujúcim faktorom výslednej podoby modelu, pretože ako uvádza Martin Bóna, historik architektúry, ktorý pripravoval podklady pre model, „v procese tvorby modelu sme mohli pracovať len s dostupnými informáciami získanými výskumom. Nemáme však doložené informácie o tom, ako vyzeral každý kút hradu, stále je toho viac nepoznaného, ako poznaného. Preto pri dotváraní takýchto neznámych miest sme pracovali s predpokladom vychádzajúcim z historických reálií danej doby na tomto území.

Okrem získania historických informácií bolo treba získať aj digitálny sken súčasnej podoby hradu. Ten sa potom domodeloval podľa dostupných informácií o historickej podobe hradu. Tomáš Barnáš z tímu realizátorov 3D modelu vyhodnotil v celom procese ako najkomplikovanejšie vytvorenie hodnovernej historickej podoby hradu. “Tento proces je pri projektoch obdobného typu vždy najzdĺhavejší, pretože musí spĺňať predstavy a požiadavky všetkých zainteresovaných strán” doplnil.

Projekt digitalizácie modelu hradu Revište má výrazný význam ako z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva v digitálnej podobe, tak z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. „3D model hradu v jeho súčasnej aj minulej podobe v 17. storočí využijeme v marketingových aktivitách hradu, aj celého projektu Pohronská hradná cesta. Model je k dispozícii na destinačnom webe Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk. Veríme, že po vzhliadnutí 3D modelu budú chcieť návštevníci vidieť hrad aj na živo a vďaka hradu Revište sa dozvedia aj o ďalších lokalitách Pohronskej hradnej cesty“ uviedla Zuzana Jóbová. Ako doplnila „3D model hradu Revište bol súčasne odrazovým mostíkom na to, aby sme vytvorili ešte jednu novinku, ktorú verejnosti predstavíme začiatkom letnej sezóny.

Teraz na Google Play