Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE v spolupráci s mestom Brezno, ktoré sa pokladá za vstupnú bránu do regiónu, sa neustále snaží o rozvoj mestského cestovného ruchu. Jednou z najnavštevovanejších rekreačných oblastí mesta, a to ako zo strany domácich obyvateľov, tak aj návštevníkov samotného mesta, je práve oddychová zóna Banisko.

,,Táto oblasť, okrem toho, že je východiskovým bodom na druhú najvyššiu vyhliadkovú vežu na Slovensku – Horné Lazy, je obohatená o Arborétum – historický sad, náučné chodníky, na trase ktorých sa nachádzajú vybudované lesnícke altánky, lavičky, alebo zvernica s vysokou zverou. Nakoľko je táto oblasť najviac vyhľadávanou, bolo potrebné priniesť turistom pridanú hodnotu, a to v podobe doplnkových služieb cestovného ruchu, ktoré v tomto prípade predstavujú vybudovanie predajného stánku s občerstvením“, uviedol primátor mesta Brezna a zároveň predseda OOCR REGIÓN HOREHROIE, Tomáš Abel.

Výstavba predajného stánku bola možná aj vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE sumou 7 200 eur, pričom vlastné zdroje investora – mesta Brezno, predstavovali financie v celkovej výške až 56 300 eur. Primátor mesta Brezna a predseda OOCR REGIÓN HOREHROIE, Tomáš Abel dopĺňa: ,,Ide o jednoduchú stavbu, ktorá je rozdelená na dve časti – priestor vyhradený na predaj drobného občerstvenia a priestor so sociálnym zariadením, ktoré sú nevyhnutnosťou v opisovanej rekreačnej zóne, nakoľko existencia tohto typu zariadenia tu dlhé roky absentovala.“

Vyššie opisovaná Vyhliadková veža Horné Lazy, ktorá sa radí medzi najviac vyhľadávané body záujmu z pohľadu cestovného ruchu, nie len v samotnom meste, ale v celom regióne, si tiež v súčasnej dobe vyžadovala obnovu resp. dovybudovanie novej doplnkovej infraštruktúry na celej dĺžke trasy.

Z tohto dôvodu OOCR REGIÓN HOREHRONIE v spolupráci s Technickými službami mesta Brezna túto trasu doplnili o smerovníky, ktoré sú súčasťou jednotného značenia trás v celom regióne. V priestoroch samotnej veže pribudol bufet s toaletami, ako aj osadený interaktívny prvok pre deti, konkrétne pexeso, na ktorých sú stvárnené dominanty historických pamiatok mesta. Na samotnú konštrukciu vyhliadkovej veže boli umiestnené panoramatické panely, ktoré zachytávajú pohľady z vyhliadkovej veže, doplnené o popisy jednotlivých vrcholov či kopcov. Spomenuté prvky doplnkovej infraštruktúry predstavujú náklady v celkovej výške 6 220 eur, pričom sumou 4 000 eur ich finančne podporila Rozvojová agentúra BBSK cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE a zvyšnú sumu 2 200 eur tvoria vlastné zdroje OOCR REGIÓN HOREHRONIE.

,,Sme radi, že prostredníctvom rozvojových zámerov, ktoré podporuje Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja cez členský príspevok v oblastných organizáciách cestovného ruchu na území Banskobystrického kraja, môžeme prispievať k rozvoju turistickej infraštruktúry v regiónoch. Cestovný ruch v regióne Horehronie je úzko spojený s prírodou, preto vnímam pozitívne, že sa realizujú aj projekty, ktoré prilákajú návštevníkov z podhorských oblastí do mesta Brezno alebo do ostatných časti Horehronia. Práve k tomuto cieľu prispievajú zámery zrealizované v lokalite Banisko“, uviedla Daniela Volenská, predsedníčka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus.