Rok 2023 sa v regiónoch Gemer a Malohont v  Banskobystrickom a Košickom kraji ponesie v duchu nástennej maľby. Cieľom bude predstaviť verejnosti jedinečné fresky v gotických kostoloch, ktoré sa v minulom roku zaradili ako súhrnná lokalita medzi ďalších 59 držiteľov prestížneho titulu Značka Európske dedičstvo /European Heritage Label/. Tematický program bude počas celého roka približovať širokej verejnosti unikátne fresky a prezentovať a podporovať hodnoty, ktoré Značka Európske dedičstvo reprezentuje. Prvé podujatia sa začnú už v apríli 2023 a budú určené laickej aj odbornej verejnosti, mládeži i deťom.
V roku 2023 sa Banskobystrický samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti rozhodli organizovať podujatia kultúrno-spoločenského, vzdelávacieho a popularizačného charakteru. Ich cieľom je prezentácia klenotov ukrytých za múrmi gotických kostolov Gemera a Malohontu a šírenie odkazu o spoločných európskych hodnotách, ktoré v sebe Značka Európske dedičstvo nesie.

Aktivity zamerané na prezentáciu vzácneho dedičstva a zaujímavej histórie na Gotickej ceste sa budú realizovať pod spoločným názvom Rok nástennej maľby. Bude ich spájať rozpoznateľný jednotný grafický dizajn a samozrejme kľúčová téma, ktorou je unikátna výmaľba v týchto kostoloch. Do organizácie podujatí sa zapojí napríklad Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Gemersko-malohontské múzeum, Knižnica Mateja Hrebendu i Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, či v Košickom kraji Banícke múzeum v Rožňave, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave.

„Rok nástennej maľby 2023 má priblížiť krásu a nevyčísliteľnú historickú hodnotu stredovekých fresiek spôsobmi, ktoré oslovia široké masy, rôzne skupiny obyvateľov regiónov a pritiahnu aj návštevníkov. Zapojením viacerých subjektov ako na banskobystrickej, tak košickej strane, sa otvárajú nové možnosti zaujímavej prezentácie historických skvostov, nehovoriac o podpore cestovného ruchu v regióne Gemer a Malohont,“ uviedol Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Široká paleta podujatí v rámci Roku nástennej maľby 2023 pre dospelých, mladých ľudí i deti oživia v roku 2023 regióny Gemer a Malohont. Verejnosť sa môže tešiť na súťaže, výstavy, prezentácie, tvorivé dielne, historický festival, kvízy, letné kino a mnohé ďalšie aktivity, všetko so spoločným menovateľom:  stredoveké kostoly a fresky v nich ako významné európske dedičstvo a držiteľ prestížnej Značky Európske dedičstvo.

„Dôležitou súčasťou programu Roku nástennej maľby 2023 sú aktivity pre deti a mládež s cieľom približovať históriu ale aj spoločné európske hodnoty minulosti a súčasnosti mladej generácii. Výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl, vlastivedná súťaž pre žiakov 7. ročníkov, či tvorivé dielne pre deti rôzneho veku – to sú aktivity, ktoré oslovia najmladšiu generáciu a zároveň plnia jeden z dôležitých cieľov Európskej komisie, aby sa kultúrne hodnoty Európskej únie približovali mládeži,“ vysvetľuje Peter Černek, vedúci odboru kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja. Jana Knežová, vedúca odboru kultúry Košického samosprávneho dopĺňa: „v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave a združením Gotická cesta plánujeme do kostolíkov zorganizovať výjazdové workshopy spojené s komentovanou prehliadkou, téme bude venovaný aj denný tábor zameraný na stredoveké baníctvo a umenie. Stredoveké nástenné maľby vyzdvihne aj fotografický workshop priamo v teréne, ktorý pripravuje Gemerské osvetové stredisko. Vybrané fotografie budú verejnosti predstavené v priebehu októbra v OC Optima v Košiciach.“

Jedinečné budú aktivity zamerané na pozorovanie hviezd, vnímanie rozloženia hviezd a ich významu v období stredoveku a v súčasnosti, realizované v spolupráci s Krajskou hvezdárňou a planetáriom M. Hella v Žiari nad Hronom a jej organizačnou súčasťou, Hvezdárňou v Rimavskej Sobote. Významný úkaz Betlehemskej hviezdy a jej prepojenie s freskami či pohľad na súhvezdia očami mytológie prilákajú istotne veľa zvedavcov a záujemcov o ďaleký vesmír.

Tajomstvo farieb z minerálov, ktorými boli fresky namaľované a odolávajú zubu času niekoľko storočí, budú tiež témami niekoľkých podujatí s odborníkmi z príslušných oblastí. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave má v pláne prípravu fotografického ateliéru so zameraním na stredovekú architektúru a umenie či kurz keramiky pre pokročilých s využitím historických techník vypaľovania.

Program všetkých aktivít sa priebežne dopĺňa a aktualizuje s cieľom vytvoriť skutočne výživný a pútavý kokteil príležitostí na spoznanie unikátnych stredovekých fresiek. Pri plánovaní a realizácii sa myslí na čo najširšie spektrum návštevníkov, teda aj na malé deti, seniorov a zrakovo znevýhodnených.

„Je nám nesmiernou cťou, že na našom území máme historické skvosty ocenené takou významnou značkou ako Európske dedičstvo. Teraz je rad na nás, aby sme o týchto klenotoch Gemera a Malohontu povedali celému svetu formami, ktoré budú prístupné pre čo najširšiu cieľovú skupinu zo Slovenska i zo zahraničia“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Okrem aktivít plánovaných samosprávnymi krajmi sa priaznivci histórie budú môcť tešiť aj na ďalšie množstvo tradičných podujatí, ako sú napríklad Gotická cesta otvorená, historický festival v Kraskove, či koncerty v gotických kostoloch.

Súhrnné informácie o plánovaných podujatiach v roku 2023 sú k dispozícii na týchto webových stránkach:

www.zahoramizadolami.sk/goticka-cesta/

www.gotickacesta.sk

Fakty:

Európske kultúrne dedičstvo

Značka Európske dedičstvo (European Heritage Label) funguje v súčasnej podobe od roku 2013. Slovenskej pamiatke bola v tomto roku udelená po prvýkrát. Stredoveké nástenné maľby v Gemeri a Malohonte sa tak pridali k starovekému srdcu Atén, archeologickému parku Carnuntum v Rakúsku, synagógam v Budapešti či kostolu Javorca v Slovinsku. Značka spája a prezentuje spoločnú históriu kontinentu na podklade konkrétnych miest, predmetov, ale aj nehmotného kultúrneho dedičstva s kľúčovou úlohou v histórii Európy.

Gotické kostoly v regiónoch Gemer a Malohont – Gotická cesta

Evanjelické chrámy a. v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach, či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci, čaká v najbližších rokoch množstvo aktivít zameraných na prezentáciu vzácneho dedičstva a zaujímavej histórie na Gotickej ceste spojenej s týmito pamiatkami.