Hrad Revište využíva na prezentáciu kultúrneho dedičstva inovatívne digitálne technológie. Po spracovaní 3D modelu hradu v jeho súčasnej podobe, vytvorení 3D modelu hradu v časoch jeho najväčšej slávy v 17. storočí, prichádza hrad s ďalšou novinkou. Je ňou aplikácia, ktorá priamo na hrade prostredníctvom technológie rozšírenej reality prepojí súčasnú podobu hradu s jeho podobou v 17. storočí. Cieľom takéhoto spracovania je prezentovať históriu atraktívnym spôsobom a zároveň motivovať k návšteve hradu. Takýto rozsah spracovania modelu hradu a prenesenie do rozšírenej reality je na slovenských hradoch unikátnym projektom.

3D digitálny model súčasnej a minulej podoby hradu Revište bol verejnosti prezentovaný vo februári tohto roku. Už vtedy predstavitelia hradu avizovali, že digitálny model je odrazovým mostíkom pre novinku, na ktorej pracujú. Tou novinkou je rozšírená realita, prostredníctvom ktorej môžu návštevníci hradu priamo na mieste spoznávať, ako hrad vyzeral v 17. storočí.

Ako uvádza Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus „naším cieľom je ukázať návštevníkom hradu priamo na mieste, ako hrad vyzeral v minulosti. Preto sme siahli po technológii rozšírenej reality. Znamená to, že keď návštevník príde na hrad, stiahne si do svojho mobilného telefónu aplikáciu, postaví sa napríklad pred hradnú bránu, a pozrie sa na ňu cez svoj mobil, uvidí bránu tak, ako vyzerala v 17. storočí. Takto môže pomalým presúvaním mobilu vidieť svoje okolie v tej najkrajšej historickej podobe. A aby sme zážitok ešte viac zatraktívnili, obohatili sme jednotlivé stanovištia o jednoduché animácie, ktoré zachytávajú či už hradného pána, alebo bežné dianie na hrade.“

Tento projekt, ktorý bol realizovaný vďaka grantu z Vyšehradského fondu, oceňuje aj Ratibor Mazúr, predseda Združenia na záchranu hradu Revište. Ako uviedol: „na hrade Revište pracujeme od roku 2011. Za tie roky sa nám podarilo zachrániť ale aj vybudovať veľmi veľa. Záleží nám na zachovaní nášho kultúrneho dedičstva, preto ma veľmi teší projekt, ktorého výsledkom je 3D digitálny model hradu a možnosť spoznávať hrad cez rozšírenú realitu.“

Hrad Revište je súčasťou Pohronskej hradnej cesty, ktorá je tematickým turistickým produktom Banskobystrického kraja. „Vnímame, že 16 lokalít Pohronskej hradnej cesty je pre návštevníkov kraja skutočným lákadlom. Preto som veľmi rád, že ľudia, ktorí túto tému rozvíjajú, hľadajú spôsoby, ako ponuku neustále zatraktívňovať, ako prichádzať s niečím novým“ uviedol Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. „Realizácia tohto projektu dáva predpoklad, že cez moderné technológie zvýšime záujem mladej generácie o našu históriu“ doplnil Ján Lunter.

Na tvorbe modelu, ktorý je základom aj pre rozšírenú realitu sa podieľali špecialisti, ktorí majú skúsenosti s digitalizáciou a digitálnou rekonštrukciou historických objektov nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Do procesu tvorby modelu poznatky vložili aj zástupcovia akademických inštitúcií, konkrétne z Akadémie umení v Banskej Bystrici, ďalej zástupcovia Vysokej školy informačných technológií v Katowiciach a Vysoké učení technické v Brne, Fakulta výtvarných umení. Partnerom v projekte boli aj zástupcovia Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.

Do tvorby digitálneho 3D modelu vstupuje veľké množstvo informácií. Poznatky sú zároveň aj rozhodujúcim faktorom výslednej podoby modelu, pretože ako uvádza Martin Bóna, historik architektúry, ktorý pripravoval podklady pre model, „v procese tvorby modelu sme mohli pracovať len s dostupnými informáciami získanými výskumom. Nemáme však doložené informácie o tom, ako vyzeral každý kút hradu, stále je toho viac nepoznaného, ako poznaného. Preto pri dotváraní takýchto neznámych miest sme pracovali s predpokladom vychádzajúcim z historických reálií danej doby na tomto území.“

Okrem získania historických informácií bolo treba získať aj digitálny sken súčasnej podoby hradu. Ten sa potom domodeloval podľa dostupných informácií o historickej podobe hradu. Tomáš Barnáš zo spoločnosti Overhead, ktorá celý projekt technicky realizovala , vyhodnotil v celom procese ako najkomplikovanejšie vytvorenie hodnovernej historickej podoby hradu. „Tento proces je pri projektoch obdobného typu vždy najzdĺhavejší, pretože musí spĺňať predstavy a požiadavky všetkých zainteresovaných strán. Musím však skonštatovať, že spracovanie hradu Revište je aj vďaka kvalitným vstupným informáciám veľmi detailné a návštevník naozaj nadobudne reálnu predstavu o podobe hradu v minulosti” doplnil.

Projekt digitalizácie modelu hradu Revište a rozšírenej reality priamo na hrade má výrazný význam ako z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva v digitálnej podobe, tak z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. „3D model hradu v jeho súčasnej aj minulej podobe v 17. storočí využijeme v marketingových aktivitách hradu, aj celého projektu Pohronská hradná cesta. Model je k dispozícii na destinačnom webe Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk. Pre spoznávanie hradu prostredníctvom rozšírenej reality musia návštevníci vycestovať priamo na hrad“ doplnila Zuzana Jóbová.