9.8. 2019, Región GRON. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlásila v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov verejnú anonymnú architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov pre mobiliár Pohronskej hradnej cesty. Ide o prvú zo série architektonicko – krajinárskych súťaží, ktoré Rozvojová agentúra BBSK, n.o. vyhlási spoločne so svojimi partnermi v regiónoch v tomto roku.

Ako uvádza Žofia Buganová, riaditeľka OOCR Región GRON: „Veríme, že sa do našej súťaže zapoja motivovaní súťažiaci, ktorým téma hradov a histórie nie je vzdialená. Náš región je stále málo dotknutý, dáva široký priestor výberu možností trávenia času v prírode. Chceme prostredníctvom inšpiratívnych návrhov obohatiť vybrané lokality o kvalitnejšiu, no zároveň citlivo vsadenú infraštruktúru v krajine tak, aby tieto zóny a nové prvky mobiliáru efektívne slúžili návštevníkom lokalít a podporili ich udržateľnosť.“ Predmetom súťaže je riešenie jednotného mobiliáru pre lokality pri turistických cieľoch areálov hradov Pohronskej hradnej cesty a na vodnej trase popri rieke Hron. Ako pilotné lokality bolo vybrané prístavisko pri hrade Revište, zrúcanina hradu Šášov a predpolie Zvolenského zámku.

Účelom súťaže je získať najlepší návrh, pričom, po ukončení súťaže, vyhlasovateľ očakáva ďalšie dopracovanie architektonického diela víťazom súťaže v podobe zhotovenia projektovej dokumentácie pre katalóg prvkov hradného mobiliáru a realizačnej projektovej dokumentácie pre pilotnú lokalitu hradu Šášov, vrátane autorského dozoru. Priestory prístaviska Revište a predpolie Zvolenského zámku sú v súťaži použité len pre účely overenia koncepcie a nebudú predmetom priameho pokračovania v zákazke.

„Pre krajinársko – architektonickú súťaž sme sa rozhodli ako pre koncepčné riešenie z dôvodu, že chceme do krajiny okolia hradov zasadiť nadčasové prvky mobiliáru, ktoré ju primerane zestetizujú, a tým umocnia celkový dojem a zážitok pre návštevníka hradných lokalít“, povedala Petra Šuhajdová z Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. „Pravidelne sme dostávali žiadosti na financovanie tabulí a lavičiek, pričom každá bola z iného materiálu a iného tvaru. Rozhodli sme sa preto, že spoločne s odborníkmi na krajinnú architektúru a dizajn prinesieme jednotné riešenie v podobe katalógu, z ktorého si jednotlivé hradné lokality a prístaviská budú vyberať a postupne dobudovávať infraštruktúru podľa toho, ako im to finančné možnosti dovolia“.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter uviedol, že „úlohou Banskobystrickej župy je aj zjednocovať a koordinovať okresy, dobré nápady, šikovných ľudí a prínosné projekty v jednotlivých okresoch či rôznych regiónoch Banskobystrického kraja. Jednotná identita mobiliáru na Pohronskej hradnej ceste je symbolicky jedným z takýchto prepájaní. Za mnohými aktivitami na jednotlivých hradoch je kopec práce nadšencov z rôznych častí nášho kraja, keď sa tieto aktivity poprepájajú, budú z toho profitovať všetci, kraj, domáci aj turisti.“

Súťaž bola vyhlásená 25. júla 2019 a do 30. septembra 2019 je možné zo strany účastníkov súťaže posielať otázky. Tie budú zodpovedané do 7 dní od doručenia sekretárovi súťaže. Posledné odpovede sa zverejnenia 7. októbra 2019. Záujemcovia sa taktiež môžu zúčastniť komentovanej prehliadky v stredu, 4. septembra 2019 so stretnutím o 10:00 hodine pred bránou Zvolenského zámku a o 13:00 hodine na začiatku chodníka k hradu Šášov, pri turistickom smerovníku. Odovzdať súťažné návrhy je potrebné do 15. októbra 2019 do 15:00 hodiny. Dátum zasadania poroty k hodnoteniu súťažných návrhov je predbežne stanovený na 22.októbra 2019 a výsledky budú vyhlásené do 15 dní od konečného rozhodnutia poroty. Následne si široká verejnosť bude môcť prísť pozrieť všetky súťažné návrhy, ktoré budú vystavené v priestoroch Zvolenského zámku. Porota súťaže má 5 členov z radov autorizovaných architektov a jedného zástupcu vyhlasovateľa. Členom poroty je aj Ing. Zoltán Balko, ktorý má za sebou niekoľko krajinársky zaujímavých realizácií a je externým spolupracovníkom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Viac o projekte a jeho zámere nájdete na webovej stránke regiónu Gron

Kompletné súťažné podmienky a podklady sú dostupné na webe vyhlasovateľa: regiongron.sk/aktualne-vyzvy