Podpis Memoranda o spolupráci je symbolickým začiatkom implementácie projektov, ktoré boli schválené z mechanizmu Plánu a obnovy a odolnosti – Výzvy pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska planina. Ide spolu o štyri projekty. Žiadateľom dvoch projektov bola Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, jeden projekt podávala Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej a jeden projekt predkladala oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER. Všetky štyri projekty boli už v čase podávania žiadostí koordinované tak, aby sa aktivity vzájomne dopĺňali s cieľom rozvíjať región Národného parku Muránska planina ako konkurencieschopnú prírodnú destináciu a zároveň miesto pre kvalitný život miestnych.

Signatármi Memoranda o spolupráci, ktoré bolo symbolicky podpísané v lokalite sedla Zbojská, sú Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej, Rozvojová agentúra BBSK, oblastné organizácie cestovného ruchu Región Horehronie a GEMER a krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Signatári vybrali pre podpis sedlo Zbojská ako symbolické miesto, ktoré spája regióny Banskobystrického kraja Horehronie a Gemer. Tieto regióny zároveň zdieľajú územie Národného parku Muránska Planina.

Ján Šmídt, riaditeľ Národného parku Muránska planina, uviedol: „podpis Memoranda o spolupráci bol pre nás formálnym spečatením spolupráce pri realizácii spoločnej vízie rozvoja územia Národného parku Muránska planina. Na jej napĺňaní pracujeme spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom a jeho organizáciami a oblastnými organizáciami cestovného ruchu Región Horehronie a GEMER už niekoľko rokov. Projekty schválené cez Plán obnovy a odolnosti sú pre nás dôležitým nástrojom napĺňania tejto dlhodobo nastavovanej vízie.“

Podľa slov Janky Pálkovej, riaditeľky Rozvojovej agentúry BBSK „má Národný park Muránska planina a priľahlé územie veľký potenciál stať sa pobytovou destináciou so zachovanými prírodnými a kultúrnymi hodnotami a zároveň vyriešenými základnými potrebami udržateľného rozvoja. Vzhľadom na to, že región Gemer a východná časť regiónu Horehronie patria medzi najmenej rozvinuté regióny kraja ako aj Slovenska, vidíme v realizácii projektov šancu pre rozvoj týchto regiónov.“

Pri príprave štyroch projektov, ktorých žiadatelia sú signatármi Memoranda o spolupráci, mala Rozvojová agentúra BBSK koordinačnú úlohu s cieľom rozloženia aktivít zmysluplne do projektov tak, aby spoločne nadväzovali, súviseli a prispievali k rozvoju územia. Ľudmila Elexová z Rozvojovej agentúry BBSK, ktorá prípravu projektov koordinovala, uviedla: „dôležitým základom pre spracovanie a podanie zmysluplných projektov v rámci tejto výzvy boli stretnutia predchádzajúce spracovaniu Stratégie rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina do roku 2030. Vďaka nim sme vedeli pomenovať úlohy či problémy, ktoré treba riešiť. Je potrebné vyzdvihnúť aj aktívne zapojenie samospráv oboch regiónov, ktoré sa podujali na implementáciu ďalších dôležitých projektov z Plánu obnovy a odolnosti, ale aj tých samospráv, ktoré ostatných žiadateľov v ich iniciatíve podporili. Práve spolupráca pri sledovaní vyšších cieľov a priorít je základom toho, aby sa toto územie stalo atraktívnym miestom návštevy, nielen v krátkodobom, ale aj dlhodobom horizonte a stalo sa ako celok udržateľnou destináciou Národný park Muránska planina.”

Projekt, ktorého predkladateľom je Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej, sa zameriava na vytvorenie kľúčových podmienok rozvoja prírodného cestovného ruchu, zahŕňa prípravu moderného návštevníckeho centra vrátane zážitkových programov environmentálneho vzdelávania po vzore národných parkov v zahraničí, riešenia udržateľnej mobility vytvorením parkovacích kapacít v strategických bodoch, rozvoj rekreačného bežeckého lyžovania a ďalšie aktivity, ktoré podporia celoročné využitie ubytovacích kapacít a vytvoria podmienky pre rozvoj podnikania v regiónoch. Tieto aktivity identifikovala Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ale aj ďalší aktéri v území pri spracovaní stratégie a ide o najväčší projekt v rozsahu 3,34 mil. €.

Cieľom druhého projektu, ktorého žiadateľom je Rozvojová agentúra BBSK, je revitalizácia historického prírodno-krajinárskeho Coburgovského parku v Pohorelskej Maši. Projekt priamo podporuje myšlienku prírodnej destinácie s ponukou založenou na spoznávaní prírody a kultúrnych tradícií Národného parku Muránska planina. Pohorelská Maša sa nachádza na severnom okraji Muránskej planiny. V tejto obci sa revitalizáciou parku vytvorí zázemie tematickej kultúrnej trasy “Coburgovská železná cesta”, ktorá patrí medzi jedinečné a už dnes aktívne rozvíjané projekty v regióne Horehronie. Trasa tematicky spája viaceré obce, ktoré sú vstupnými bodmi do Národného parku Muránska planina aj Národného parku Nízke Tatry, preto tento projekt významne podporuje synergie a spoluprácu množstva aktérov, vrátane samospráv a kultúrnych inštitúcií. Výška schváleného nenávratného príspevku z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti je 845 tis. eur. Revitalizácia parku bude okrem projektovej prípravy pozostávať z aktivít zameraných na revitalizáciu parkovej zelene a vybudovanie parkovej infraštruktúry.

Tretí projekt, ktorého žiadateľom bola Rozvojová agentúra BBSK, sa zameriava na udržateľný rozvoj cykloturistiky. Konkrétne aktivity budú smerovať k rozvoju siete cykloturistických trás v Národnom parku Muránska planina. Zahŕňa obnovu 350 km existujúcich trás a vybudovanie ďalších 50 km nových trás, aj inovatívny dátový nástroj pre monitoring, správu a údržbu cykloturistických trás pre zabezpečenie ich dlhodobej kvality. Aktivity majú aktívne riešiť predchádzanie prehusťovaniu lokalít, ohrozovanie biodiverzity, ale aj bezpečnosti návštevníkov. Súčasťou projektu je aj komplexná koordinácia rozvoja cykloturistiky v súlade s uvedenými ale aj ďalšími zásadami udržateľnosti. Výška schváleného nenávratného príspevku z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti je 434 tis. eur.

Štvrtý signatár Memoranda o spolupráci, oblastná organizácia cestovného ruch GEMER, predložila projekt, ktorého aktivity budú smerovať k tvorbe a budovaniu značky Národného parku Muránska planina, modernej vizuálnej prezentácii a ďalšej komunikácii prírodnej destinácie Národný park Muránska planina na trhu cestovného ruchu. Tieto aktivity a komplexný prístup k destinačnému manažmentu Národného parku Muránska planina boli podporené z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti schválením nenávratného príspevku vo výške 274 tis. €.

Piatym signatárom Memoranda o spolupráci je krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, ktorá prostredníctvom marketingových aktivít prezentuje jednotlivé regióny kraja ako jedinečné turistické destinácie, každú s výnimočnou ponukou, ale zároveň osem regiónov kraja spája a prezentuje pod spoločnou značkou Za horami, za dolami, Banskobystrický kraj. Okrem marketingových aktivít sa KOCR Banskobystrický kraj Turizmus venuje aj tvorbe, marketingu a predaju konkrétnych produktov cestovného ruchu, ktoré spolu s regiónmi vytvoria.

Signatári podpísali Memorandum o spolupráci na salaši v sedle Zbojská. Výber miesta nebol náhodný, v sedle Zbojská sa stretávajú regióny Horehronie a Gemer-Malohont a je vstupnou bránou do Národného parku Muránska planina. Signatári a pozvaní hostia spečatili vôľu spolupracovať na vízii rozvoja územia Národného parku Muránska planina symbolickou jazdou na koňoch, ktorou chceli poukázať na krásu, tradície ale aj potenciál pre rozvoj tohto krásneho územia.